Antonio Pinto - Ausencia praia (Brasil)Tema instrumental.